Kallelse till årsmöte 2023

Hej medlem!
Nu är det snart dags för den viktigaste händelsen i föreningen – årsmötet. Då kan du som medlem tydligast påverka föreningens verksamhet. Du är också med och väljer en ny styrelse, valberedning och revisorer. Årsmötet följer en dagordning, som är som en checklista för att inget ska glömmas bort. Den måste vara med i kallelsen och du hittar den sist i detta dokument.
Glöm inte att betala medlemsavgiften
Alla som vill kunna rösta på årsmötet måste betalat medlemsavgiften senast två veckor före årsmötet. 
När: Söndag den 19e Mars klockan 15.00
Var: Amalia Jönssons gata 3 (klubblokalen)
Hur: Engagera dig! Föreslå personer till styrelsen och som revisorer, skriv motioner, anmäl dig, läs årsmöteshandlingarna och delta på årsmötet!
Varför: Det är viktigt att föreningen styrs och utvecklas utifrån demokratiska principer. Det är på årsmötet som medlemmarna har möjlighet att påverka föreningen. 
 
Föreslå personer till styrelsen och som revisorer.
Ge förslag på personer till styrelsen. I styrelsen sitter de personer som leder och tar ansvar föreningen mellan årsmötena. 
Ge förslag på revisorer. Revisorerna är de personer som har årsmötets och medlemmarnas uppdrag att granska och kontrollera att styrelsen sköter sitt uppdrag. 
Känner du någon som du tror skulle passa för styrelsen eller som revisor? Då kan du meddela valberedningen genom info@gbgmac.se
Du får gärna också föreslå personer som du vill ska sitta i nästa års valberedning. Men det valet förbereder inte sittande valberedning, utan de lämnar bara namnen vidare till dem som leder årsmötet (årsmötets presidium). 
Skriv motioner
En motion är ett förslag från en eller flera medlemmar till årsmötet och kan handla om vad som helst som rör föreningens verksamhet eller om GBGMAC som organisation. Motionen avslutas med en eller flera yrkanden (krav) som formuleras som att-satser, exempelvis ”Yrkande att det under kommande året genomförs en verksamhet med mål att värva äldre medlemmar till BJJ gruppen”.
Motionerna ska lämnas till styrelsen en viss tid före årsmötet. Det är för att styrelsen ska kunna göra kommentarer till motionen och för att motionen ska kunna skickas till alla medlemmar inför årsmötet. Motioner ska lämnas senast söndagen den 12e Mars klockan 24.00. Motioner skickas till info@gbgmac.se. Sätt igång och skriv!
Delta på årsmötet!
Läs årsmöteshandlingarna. I årsmöteshandlingarna finns det som kommer att tas upp på årsmötet. För att alla ska ha möjlighet att läsa igenom dem ska de finnas färdiga två veckor före årsmötet.
Varmt välkommen!
 
Dagordning
 
Årsmötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst
Val av årsmötespresidium: – Mötesordförande, -Mötessekreterare
Val av protokolljusterare
Val av rösträknare
Fastställande av dagordningen
Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Propositioner:
12.1 Antagande av stadgar 
12.2 Fastställande av verksamhetsplan
12.3 Budget för verksamhetsåret
Motioner
Val av styrelse:
14.1 Fastställande av mandatperiod och antalet ledamöter i styrelsen
14.2 Ordförande
14.3 Kassör
14.5 Suppleanter
Val av valberedning
Val av revisorer
Övriga frågor (ej beslutsfrågor)
Mötets avslutande.